ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης για τον τρόπο με τον οποίο θα αποζημιωθούν για τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών, παντός τύπου ισχύος μηνών Μαΐου ή/και Ιουλίου ή/και Αυγούστου 2016 για κάθε ημέρα 24ωρης απεργίας ή επίσχεσης από τους εργαζομένους του Οργανισμού, εξέδωσε ο ΟΑΣΘ.

Η αποζημίωση θα χορηγείται κατά τη προμήθεια της επόμενης κάρτας απεριορίστων διαδρομών (παντός τύπου) από τους δικαιούχους, με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση και παράδοση στα εκδοτήρια του Οργανισμού της/των αντίστοιχης/ων κάρτας/ων των μηνών Μαΐου, Ιουλίου και Αυγούστου 2016.

Αναλυτικά τα ποσοστά αποζημίωσης επί της αξίας των προμηθευόμενων καρτών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΘ:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Ή ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ

1/30

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

1/90

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

1/180

ΕΤΗΣΙΑ

1/360

ΠΡΟΣΟΧΗ:Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της κανονικής αξίας της αντίστοιχης προμηθευόμενης κάρτας.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

1)  Προμήθεια κάρτας από 01/09/16-15/09/16 σε τιμή μειωμένη κατά το ποσοστό αποζημίωσης του ανωτέρω πίνακα (απαραίτητη προϋπόθεση η ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση της/των αντίστοιχης/ων κάρτας/των μηνών Μαΐου, Ιουλίου και Αυγούστου 2016,

2)  Προμήθεια κάρτας από 23/08/16-31/08/16 στην κανονική τιμή, με δυνατότητα προσέλευσης στα εκδοτήρια από 05/09/16 έως 16/09/16 και είσπραξης του αντιτίμου της αποζημίωσης, βάσει των ποσοστών του ανωτέρω πίνακα, με τη προσκόμιση και παράδοση της/των αντίστοιχης/ων κάρτας/των μηνών Μαΐου, Ιουλίου και Αυγούστου 2016.

Να σημειωθεί ότι, δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι μόνο οι κάτοχοι καρτών απεριορίστων διαδρομών (παντός τύπου) ισχύος μηνών Μαΐου ή/και Ιουλίου ή/και Αυγούστου 2016 και απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της είναι η παράδοση τους στα εκδοτήρια του Οργανισμού. Ο ΟΑΣΘ προτείνει στους κατόχους, εφόσον το επιθυμούν, να φωτοτυπούν την/τις προς παράδοση κάρτα/τες. Για τη χορήγηση της ανωτέρω αποζημίωσης γίνονται δεκτά μόνο τα πρωτότυπα στελέχη των εκάστοτε καρτών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *