ΒΟΜΒΑ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αποσύρθηκε ως εκπρόθεσμη, η Τροπολογία, που ρύθμιζε μισθολογικό θέμα Δημοσίων Υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η Τροπολογία προέβλεπε ότι, οι υπάλληλοι που ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ, χωρίς να έχουν απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά κατέχουν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής Σχολής ή τον απαιτούμενο από τις σχετικές διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της ΔΕ κατηγορίας και όχι σ’ αυτά της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *