100 + 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΔΕΣ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ!

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, εκατόν τριών (103) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και ιε Νόμου 2190/1994 και σύμφωνα με τη παράγραφο κγ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 , που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.4325/2015) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων  με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Η διοργάνωση του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*

1.1 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 6 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.2 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

-ΟΔΗΓΟΙ 12 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.3 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

-ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ 3 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.4 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.1 ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / / CineKapToF/ Info Desks 12 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.2 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1- 23 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.3 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.4 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ 1 18 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.5 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.6 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7- 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ 1- 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4

.1 ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4.2 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ -ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 2 -9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.3 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ -ΡΕΠΟΡΤΕΡ 3- 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4

.4 ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 -9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4.5 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ 1 -12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4.6 ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΣΑΝΤΩΝ 2 -8 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.1 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1- 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.2 ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7- 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.3 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1- 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.4 ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ -ΤΑΜΙΕΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ  11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6.1ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 2 -10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.1 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 -45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.2 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 1- 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.3 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2 -12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 -12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

*Επισήμανση:Από 4 έως 13 Νοεμβρίου 2016, που θα διεξαχθεί το 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη. *Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι αναρτημένη στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.).

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 – 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών και ταχυδρομικά με καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα). Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών ατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00.

www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *